Aktualności

O ogrodzie

 

Ogród nasz powstał na gruntach po byłej cegielni i wyrobiskach gliny w 1984 roku. Zajmuje około 15 ha powierzchni, na której wydzielono 206 działek. W obrębie ogrodu umiejscowione są 4 piękne stawy powstałe po urobku gliny, które wraz z alejkami i terenami rekreacyjnymi zajmują ok. 5 ha czyli 1/3 ogrodu. Jesteśmy zarejestrowani  w KR PZD pod numerem A–III–56–4507, jako ogród stały. Aktem notarialnym z dnia 20.04.1999 r. Gmina w Juchnowcu Kościelnym przekazała grunt naszego ogrodu w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowemu na okres 99 lat. Ogród posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku księgę wieczystą, rejestr Dz. Kw. 5601/99.
        W 2013 roku założyliśmy stronę internetową mającą służyć nam działkowcom do lepszej komunikacji. Za jej pomocą chcemy uzyskać, jak najwięcej wspólnych spostrzeżeń i uwag, by lepiej zarządzać naszym wspólnym ogrodem. Chcemy również tą drogą,  przekazywać bieżące informacje, plany i zamierzenia Zarządu, oraz wpływające od państwa rady i wnioski. Myślimy, że jest to dobra droga w rosnącej cyfryzacji mediów do wzajemnego kontaktu i integracji naszego środowiska działkowego.
           Zapraszamy do współpracy oraz do zgłaszania uwag dotyczących naszej strony internetowej do administratora serwisu www.!

 

Ogłoszenie

W lipcu i sierpniu Dom Działkowca będzie otwarty w każdy piątek, sobotę i niedzielę od godziny 18:00 do 21:00. Zapraszamy wszystkich działkowców do spędzenia wolnego czasu podczas gier lub wspólnego oglądania imprez sportowych.

Zarząd ROD

Zarząd i Komisje (2024-2028)

ZARZĄD ROD IM. GEN. WRÓBLEWSKIEGO W KSIĘŻYNIE
e-mail: zarzad@rod-wroblewskiego.pl

PREZES – Cezary Cylwik                                                        – tel. 601 815 237

W-CE PREZES – Zdzisław Księżopolski                                 – tel. 735 923 198

SEKRETARZ – Krzysztof Szczęsnowicz                                – tel. 730 227 831

SKARBNIK – Ireneusz Wolski

CZŁONEK – Bogdan Jabłoński

CZŁONEK – sprawy wody i prądu    – Piotr Herbst               – tel. 503 057 088

CZŁONEK – sprawy Finansowe      – Helena Wójtowicz    – tel. 503 056 114

 


 
KOMISJA REWIZYJNA e-mail: kom-rew@rod-wroblewskiego.pl

PRZEWODNICZĄCY – Tadeusz Cybulko

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO – Czesław Puziuk

Sekretarz –  Marek Danilczuk

Wymiary altan

UWAGA !!!

 

ZARZĄD OGRODU PRZYPOMINA O WYMIARACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY BUDOWIE ALTAN W NASZYM OGRODZIE (POZAMIEJSKIM).

– POWIERZCHNIA DO – 35M² + TARAS – 12M²
– WYSOKOŚĆ PRZY DACHU PŁASKIM – 4M
– WYSOKOŚĆ PRZY DACHU STROMYM – 5M

         ZARZĄD

Instruktorzy Ogrodu

INSTRUKTORZY OGRODU

Zdzisław Księżopolski

działka nr. 56

Regulaminy wewnętrzne

Regulamin Energetyzny ROD – projekt!!!

Regulamin Wodny ROD – projekt!!!

Do góry

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuje
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka prywatności strony internetowej http://rod-wroblewskiego.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://rod-wroblewskiego.pl jest Polski Związek Działkowców: Krajowa Rada PZD ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa 22 101 34 44, 22 101 34 60 sekretariat@pzd.pl, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podlaski 15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/5 tel. 85 732 22 58 e-mail: podlaski@pzd.pl, Rodzinny Ogród Działkowy „im. Gen. W. Wróblewskiego” 16-001 Księżyno ul. Przemysłowa 10, NIP: 8992417580, REGON: 007015915-53207, adres poczty elektronicznej: zarzad@rod-wroblewskiego.pl, zwany/a dalej „Administratorem”. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://rodkalina.org w przypadku: skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji organizacyjnych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika: Imię i nazwisko, Nr działki, Adres e-mail, Numer telefonu, OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora: w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawy prawne żądania użytkownika: Dostęp do danych – art. 15 RODO Sprostowanie danych – art. 16 RODO. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. Przeniesienie danych – art. 20 RODO. Sprzeciw – art. 21 RODO Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: zarzad@rod-wroblewskiego.pl W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PLIKI „COOKIES” Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). POSTANOWIENIA KOŃCOWE Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Save settings
Cookies settings