Regulamin Wodny ROD

Projekt REGULAMINU  Zarządu na walne zebranie  ROD dotyczącego zasad korzystania z wodociągu i poboru wody  
w ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego w Księżynie

 

 Zarząd ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego przedkłada projekt REGULAMINU do zatwierdzenia przez Walne Zebranie ROD:

§ 1
1.    Zasady podłączenia do sieci i korzystanie z wodociągu w ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego.
1)           korzystanie z poboru wody na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci wodociągowej za zgodą zarządu ROD.
2)    podłączenie działki do sieci wodociągowej może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia w uzgodnieniu z zarządem ROD.
3)    woda na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z wody na działce, zarząd ROD wprowadzi umowę regulującą stosunki w tym zakresie.
4)     dostawa wody do działki powinna być zgodna z normami  i akceptacją indywidualnego podłączenia przez Zarząd ROD.                                                 

5)         w uzasadnionych przypadkach nadmiernego zużycia  wody, Zarząd może ograniczyć dostawę wody  poprzez czasowe zamykanie wodociągu lub ustalić godziny jej poboru, po wcześniejszym ogłoszeniu na tablicach i stronie internetowej, podając powód ograniczenia i czas trwania.   
                                                      
§ 2
1. Rozliczenie zużycia wody.
1)    rozliczanie zużytej przez działkowca wody z ogrodowej studni głębinowej następuje wg wyliczenia zużycia  energii elektrycznej pobranej przez pompę wody i przeliczenia na koszt wydobycia 1 m³ wody .
2)    opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu poboru wody  ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników.
3)    odczytu i ewidencji spisu podliczników dokonuje osoba upoważniona przez zarząd ROD .
4)    działkowiec zobowiązany jest do rozliczenia całości zużytej wody do               30 października danego roku.
5)    opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej wody albo opłaty wodnej stanowi podstawę do naliczenia odsetek .
6)         w przypadku poboru wody z wodociągu gminnego, opłata za  wodę zużytą   przez działkowca następuje wg ceny 1 m³ wody, wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcy wody, za dany okres rozliczeniowy.
2.    Za nielegalny pobór wody należy uznać w szczególności:
1)    podłączenie się do sieci wodociągowej z pominięciem podlicznika,
2)    ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia wody.
3.    Stwierdzenie nielegalnego poboru wody stanowi podstawę do  zastosowania sankcji ustawowych oraz dochodzenie od działkowca naprawienie szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem wodę.

§ 3
1.    Nadzór i konserwacja sieci wodociągowej ogólnoogrodowej należy do zadań zarządu ROD.
2.    Konserwację sieci wodociągowej i przyłączanie działek do wodociągu ogrodowego wykonuje, z upoważnienia (na zlecenie) zarządu ROD, osoba (hydraulik) posiadająca do tego uprawnienia. W tym celu zarząd ROD może zaangażować osobę spoza członków PZD w ogrodzie. Osobę (hydraulika) może także wskazać działkowiec, którego działka ma zostać podłączona do wodociągu lub usunięcia awarii przyłącza.
3.    Do zadań hydraulika należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci wodociągowej oraz nadzór nad jej stanem technicznym.
4.    Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią wodociągową oraz wody zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty  ogrodowej.

§ 4
1.    Zarząd ROD może powołać komisję do spraw wodociągu i poboru wody  upoważniając ją w szczególności do:
1)    sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji wodociągowych na działkach,
2)    współpracy z działkowcami w zakresie związanym  z wodociągiem                  i poborem wody,
3)    rozwiązywania sporów związanych z  poborem wody z wodociągu,
2.    W przypadku nie powołania komisji do spraw wodociągu i poboru wody jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez zarząd ROD.

§ 5
1.    W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z wody przez działkowca, komisja do spraw wodociągu i poboru wody może przeprowadzić kontrolę sieci na  działce.
2.    Kontrola   przeprowadzana  jest   przez   komisję do spraw wodociągu i poboru wody przy współudziale osoby, o której mowa w § 3 ust. 2.
3.    Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania wody, prawidłowość podłączeń, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.
4.    W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny działkowiec lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
5.    Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji wodociągowej i działkowca lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest zarządowi ROD który, nabędzie przesłankę do wdrożenie sankcji przewidzianych w ustawie o ROD i  Statucie § 27 ust. 1.
6.    W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w ust. 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
7.    Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy wody do działki.

§ 6
1.    Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych na poprawę stanu sieci wodociągowej pod kątem  uniemożliwienia nielegalnego poboru wody. W uzasadnionych przypadkach zarząd ROD powinien dążyć do wymiany lub modernizacji sieci wodociągowej.
2.     Sieć wodociągowa powinna być prowadzona pod ziemią i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 7
1.    Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia                                          z poszczególnymi działkowcami, powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
2.    Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i wodociągu ogrodowego. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią  lub Zarządu ROD. Demontaż samowolny  podlicznika (wodomierza) będzie traktowany jako ingerencje               w opomiarowanie poboru zużycia wody i będzie zagrożone sankcjami wynikającymi z ustawy i postanowień Statutu  § 27 ust. 1

§ 8
  1. Działkowiec ponosi rzeczywiste koszty:
1)    ponownego podłączenia działki do wodociągu wyłączonej z winy użytkownika,
2)    koszt ponownego podłączenia wynikający z tych czynności, odłączonego użytkownika z jego winy będzie wynikał z kosztów rzeczywistych  pracy hydraulika i zużytych  materiałów,
3)    likwidacji uszkodzeń wodociągu i urządzeń spowodowanych przez użytkownika działki.

§ 9
1.    W związku z nieodpowiednim stanem technicznym wodociągu, (położenie w płytkiej  strefie zamarzania) zarząd ROD co rocznie jest zobowiązany do czasowego zamknięcia wodociągu na okres jesienno - zimowy.
2.    Informacja o terminie zamknięcia wodociągu w ogrodzie powinna być podana do wiadomości działkowców (ogłoszenie na tablicach ogrodowych i stronie internetowej) z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, natomiast otwarcia 21 dniowym wyprzedzeniem. Termin otwarcia może ulegać zmianom, wynikającym z niekorzystnych warunków atmosferycznych o czym należy informować jak wyżej.

§ 10
Działkowcy przyłączeni do sieci wodociągowej zobowiązani są do 30 marca każdego roku do zabezpieczenia  działkowych przyłączy poprzez zakręcenie wszystkich zaworów wewnętrznych i zewnętrznych by uniknąć wycieku                  z działkowej instalacji i zalania altany lub działki .
    1. Koszt usunięcia wycieku i uszkodzeń przyłącza działkowego obciąża użytkownika działki, a w przypadku wycieku wody poza opomiarowaniem obciąża dodatkową opłatą .


§ 11
Zarząd ROD, w oparciu o niniejsza uchwałę, zawiera umowę z działkowcem na przyłącze do wodociągu i dostarczanie wody z ogrodowej studni głębinowej lub wodociągu gminnego.

§ 12
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe umowy, a zatwierdza się nowe umowy regulujące korzystanie z wodociągu i poboru wody w ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego w Księżynie według załączonego wzoru i upoważnia się Zarząd do ich zawarcia . Wzór umowy jest załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 13
Projekt  przedłożyć do uchwalenia przez walne zebranie ROD.


 WICEPREZES                           PREZES
        Zofia Kulikowska                Zdzisław Grzybowski

 

Księżyno, dnia 12 LUTY 2017 r.