Regulamin Energetyzny ROD

PROJEKT REGULAMINU


Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. gen. Walerego Wróblewskiego
NA WALNE ZEBRANIE w dnia 22 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej  
w ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego w Księżynie

 

W oparciu o wytyczne uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, opierając się na podstawie § 134 ust. 2 pkt 6 statutu PZD, Zarząd ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego postanawia wdrożyć regulamin:

 

§ 1
1.    Zasady podłączenia do sieci i korzystanie z energii elektrycznej .
1)    korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą zarządu ROD.
2)    podłączenie działki do sieci ogólnoogrodowej może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia w uzgodnieniu z zarządem ROD.
3)    energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD                     i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.
4)    W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, zarząd ROD wprowadzi umowę regulującą stosunki w tym zakresie.
5)    wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w pkt 1, a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD i sankcji przewidzianych w ustawie o ROD.
6)    rozpoczęcie dostaw energii do działki powinno być poprzedzone przeglądem i akceptacją indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodowego.
2.    Rozliczenie zużycia energii elektrycznej.
1)    rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.
2)    opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników.
3)    odczytu i ewidencji spisu podliczników dokonuje osoba upoważniona przez zarząd ROD .
4)    działkowiec obowiązany jest uiszczać sukcesywnie należność za zużytą energię by niedobór w opłacie nie przekraczał zużycia powyżej 200 kwh.
5)    działkowiec zobowiązany jest do rozliczenia całości zużytej energii do        30 listopada danego roku.
6)    opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia energii ustala się na 1 miesiąc. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD  powiadomi działkowca na piśmie.
3.    Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:
a)    podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,
b)    ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.
4.    Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do odłączenia energii od działki, zastosowanie sankcji ustawowych oraz dochodzenie od działkowca naprawienie szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.

§ 2
Opłata ogrodowa energetyczna    
1.    Opłata ogrodowa energetyczna jest to corocznie uchwalana przez walne zebranie, na uzasadniony wniosek zarządu ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD.
2.    Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te stanowią uzasadnienie wniosku zarządu ROD, o którym mowa w ust.1
3.    Przy ustalaniu opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogólnoogrodową.
4.    Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.
5.    Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie od zużycia                1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury  wystawionej przez dostawcę energii elektrycznej.

§ 3
      Nadzór i konserwacja    
1.    Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań zarządu ROD.
2.    Konserwację sieci ogólnoogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej wykonuje, z upoważnienia (na zlecenie) zarządu ROD, osoba (elektryk) posiadająca do tego uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. W tym celu zarząd ROD może zaangażować osobę spoza członków PZD w ogrodzie. Osobę (elektryka) może także wskazać działkowiec, którego działka ma zostać podłączona do sieci ogólnoogrodowej. Kopie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia powinny być złożone do zarządu ROD.
3.    Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.
4.    Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty  ogrodowej.

§ 4
Zasady kontrolne sieci energetycznej    
1.    Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją w szczególności do:
1)    sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej na działkach,
2)    współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,
3)    rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,
2.    W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez zarząd ROD.
3.    W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na  działce.
4.    Kontrola   przeprowadzana  jest   przez   komisję energetyczną przy współudziale osoby, o której mowa w § 3 ust. 2.
5.    Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, prawidłowość podłączeń, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.
6.    W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny działkowiec lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
7.    Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i działkowca lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest zarządowi ROD.
8.    W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w ust. 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
9.    Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy energii elektrycznej do działki.
§ 5
1.    Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii. W uzasadnionych przypadkach zarząd ROD powinien dążyć do wymiany lub modernizacji sieci ogólnoogrodowej.
2.     sieć ogólnoogrodową powinna być prowadzona pod ziemią i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi norm bezpieczeństwa i przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji.

§ 6
1.    Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia                                          z poszczególnymi działkowcami, powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
2.    Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólnoogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią  lub Zarządu ROD.

§ 7
Działkowiec ponosi rzeczywiste koszty:
1.    ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika,
2.    likwidacji uszkodzeń urządzeń spowodowanych przez użytkownika działki.

§ 8
Zarząd ROD zawiera umowę (umowy) z dostawcą energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi w tej mierze kompetencjami statutowymi i przepisami statutu PZD dot. reprezentacji ROD.
§ 9
Zarząd ROD, w oparciu o niniejsza uchwałę, zawiera umowę z działkowcem na dostarczanie  energii elektrycznej, uwzględniając rodzaj i moc dostarczanej energii do działek w ROD.

§ 10
Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc dotychczasowe umowy, a zatwierdza się nowe umowy regulujące korzystanie z energii elektrycznej w ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego w Księżynie według załączonego wzoru i upoważnia się Zarząd do ich zawarcia . Wzór umowy jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
                                                            
§ 11
Projekt regulaminu przedłożyć do zatwierdzenia przez walne zebranie ROD z ustaleniem terminu obowiązywania.

 

WICEPREZES                           PREZES
          Zofia Kulikowska                      Zdzisław Grzybowski

 

Księżyno, dnia 12 LUTY 2017 r.